Als je je vrijheid niet verdedigt, houdt het vanzelf op te bestaan

Als je je vrijheid niet verdedigt, houdt het vanzelf op te bestaan

Plakkaat van Verlating (ook wel Acte van Verlatinghe) is een plakkaat ondertekend op 26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II afzetten als hun heerser. Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden

Citaat:

Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen.

Dit recht hebben zij te meer als ze hun vorst niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen

Lees hier de volledige moderne vertaling

Op 4 juli vieren de Amerikanen Onafhankelijkheidsdag. Op die dag in 1776 nam het Nationaal Congres namelijk de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aan. Met deze verklaring verklaarden de Amerikanen zich onafhankelijk van de Britse monarchie. 

(Citaat)

Unanieme verklaring van de dertien Verenigde Staten van Amerika

Wanneer in de loop der gebeurtenissen een volk zich genoodzaakt ziet de politieke banden die het met een ander verbindt, te verbreken en onder de machten der aarde de aparte en gelijkwaardige plaats in te nemen waartoe het gerechtigd is krachtens de wetten van de natuur en de god van de natuur, vereist een gepast respect voor de meningen der mensen dat het de oorzaken bekend maakt die het tot de scheiding hebben gedwongen.

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk.

Dat, teneinde deze rechten te garanderen, regeringen onder de mensen worden ingesteld, die hun rechtmatige bevoegdheden ontlenen aan de instemming der geregeerden; dat, telkens wanneer enige regeringsvorm met deze doeleinden in strijd komt, het volk het recht heeft hem te veranderen of teniet te doen en een nieuwe regering in te stellen, haar grondslag vestigend op beginselen en haar bevoegdheden organiserend in een vorm die hun het meest geschikt lijken om hun veiligheid en hun geluk te bewerkstelligen

Lees hier de volledige vertaling

Moderne regeringsvormen zijn oorspronkelijk gestoeld op het idee dat de regeringen bij de gratie van het volk mogen regeren om de rechten van mensen te kunnen garanderen. Waar dat in de loop van de tijd in eerste instantie een steeds vrijer wordend bestaan leek te zijn voor het individu, leidt elke macht uiteindelijk weer tot absolute macht. Dit komt omdat mensen de ware betekenis van vrijheid onder hun ogen laten veranderen in een alternatieve betekenis die dan langzaam waarheid wordt. 

Omdat de meeste mensen het in het westen het aardig goed lijken te hebben of denken kans hebben op steeds beter (materialisme),  zullen zij de eerste tekenen van zo’n verandering van definities en toename van onderdrukking niet meteen door hebben. Alleen de groeiende groep mensen die steeds meer kansen ontnomen worden en bijvoorbeeld  in cirkels van bureaucratische tirannie terecht komen die zullen als eerste gaan inzien dat de overheid niet meer ‘dat’ is wat het hoort te zijn. 

Regeringen zijn niet meer een manier van het volk om de rechten van het individu te beschermen. Regeringen voldoen alleen theoretisch nog aan die maatstaven. In de praktijk gaan we terug de tijd in, met als enige verschil dat het volk een makke en tamme kusjes mentaliteit blijft houden, en dat daarom regeringen volledig hun gang kunnen gaan. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *