Belofte maakt schuld

Belofte maakt schuld

Voorwoord. Dit bericht is niet opruiend bedoeld, noch adviserend. Het is slechts een feitelijke constatering om duidelijkheid te geven. Wat een ieder hiermee doet is aan de persoon zelf. 

De meeste Nederlanders zijn in de veronderstelling dat politieagenten er zijn om mensen te beschermen. Dat is hoe wij geprogrammeerd zijn. Waarom dit niet zo is kun je vrij makkelijk uitleggen aan de hand van de eed die zij afleggen bij het afronden van de opleiding. De ambtseed is een belofte, een belofte aan de kroon. 

Hieronder staat de politie eed, die je bij de bron kan checken. Lees eerst de eed en lees hieronder verder. 

Ambtseed of ambtsbelofte afgelegd door de aspirant of de ambtenaar die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak

‘Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik)!’ ‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land. Ik zweer (beloof) dat ik de krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)!’ (Bron politie.nl)

Als je goed hebt opgelet heb je in het hele stuk niet één keer het woord ‘burgers’ , ‘volk’ of ‘mensen’ gelezen. Dat is een eerste aanwijzing dat hun taak niet per definitie het beschermen van mensen is. Er zit ook een hiërarchie in de volgorde van ‘trouw zijn aan’, namelijk eerst de koning, dan de grondwet en dan de wetten van het land. Ten alle tijden is het de plicht van een agent trouw te zijn aan de koning. Dus niet aan het volk. 

De grondwet is nummer twee in het rijtje. Echter, de grondwet stelt in dit land weinig voor. Dat komt door artikel 94 uit diezelfde grondwet die luidt:

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. 

Internationale afspraken en verdragen gaan dus vóór de grondwet. Je kunt hier dus wel trouw aan zweren, in de praktijk betekent het weinig. Daarnaast is de grondwet ook maar een stuk geschreven administratie waar het woord ‘mens’ niet één keer in gebruikt wordt. Ook staat er in de grondwet bij veel wetsartikelen de frase ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen’. Dit wil zeggen ‘onder voorbehoud van de wet’.  Een rechter toetst in dit land niet aan de grondwet (artikel 120) maar dat is even terzijde. 

Dan komen we bij nummer drie: “de wetten van ons land”. Waar je denkt dat  je beschermt wordt door grondwet in dit land, kom je van dus via verschillende wegen bedrogen uit. Al met al zijn al die wetten en regels slechts menselijke verzinsels. Ze zeggen niet wat goed en fout is, ze zeggen slechts wat mag en wat niet mag. Wetten zijn niet geschreven ter bescherming van de mens, en zijn niet gebaseerd op moraliteit. Tussen Recht en Wet dit nogal een verschil. ‘Recht’ is ‘dat wat juist is’ en ‘Wet’ is ‘een geschreven regel’. De rechter oordeelt op basis van de Wet en niet op basis van het Recht. Het is even belangrijk om dit goed tot je door te laten dringen. 

Politieagenten worden geacht de wet te handhaven zonder oordeel. Ze hoeven dus helemaal niet te kijken naar het leed die wetten kunnen veroorzaken bij mensen. Hun taak is te zorgen dat de mensen zich aan de wet houden. En daar komen we op de kern van het probleem. Wetsdienaars dienen de wet, ongeacht de morele waarde van die wet. Als wetten conflicteren of moreel onaanvaardbaar zijn, heeft de agent daar geen boodschap aan. De welbekende uitspraak “ik doe gewoon mijn werk” of “ik maak de wetten niet” is dan ook een ontzettend lege en laffe uitspraak. Wat een agent daarmee zegt is: “ik doe dit niet, iets anders doet dit”.  Alsof de agent niet verantwoordelijk is voor het eigen handelen, en op afstand bestuurd worden. 

Het is wel degelijk zo dat ieder mens verantwoordelijk is voor z’n eigen daden. Dat zien we aan de Neurenbergse principes Artikel 4 zegt: Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was.  Daarmee is het voor iedereen duidelijk dat “ik doe gewoon mijn werk” geen excuus is en mensen ten alle tijden de plicht hebben een moreel kompas te volgen. Wanneer men dus het excuus gebruikt -en deze geldt voor ieder mens- dat een beroep of functie je vrijpleit van nemen van morele beslissingen is dat pertinent onwaar. 

Een ieder is dus verantwoordelijk voor z’n eigen daden. Nu we dat hebben vastgesteld gaan we even terug naar de kern van het probleem en de reden dat ik dit stuk in de eerste plaats schrijf. Mensen lopen altijd te schelden op agenten als ze niet geholpen worden of zelfs tegengewerkt, bijvoorbeeld bij demonstraties. Vanuit het oogpunt van de agent is dit logisch. De agent staat daar niet om jou te helpen zodat je je uit kan spreken tegen criminele politici die jou onrecht aandoen. De agent staat daar om die criminele politici te beschermen. De politici maken de wet, de agent handhaaft de wet. Ook al is de wet fout of brengt deze jou ernstig in de problemen, de agent heeft trouw gezworen aan die wet en die gaat jou in geen geval helpen daar tegenin te gaan of er iets aan te doen. 

Laat nu voor eens en altijd duidelijk zijn dat een agent in functie dus NIET jou gaat helpen je recht te halen, en zij tevens de reden zijn dat jij je recht niet kan halen. Namelijk, de enige reden dat machthebbers die macht kunnen hebben is omdat er mensen zijn die bereid zijn geweld te gebruiken tegen jou, om jou te laten gehoorzamen aan de wetten van die machthebber. Blinde gehoorzaamheid zónder moreel besef of met een vals moreel besef, is een probleem van alle tijden. En daarom noemen we dat geloof in die blinde gehoorzaamheid aan autoriteit het meest gevaarlijke bijgeloof. 

Eén gedachte over “ Belofte maakt schuld

 1. Ook hier een reactie mijnerzijds namelijk:

  Ambtenaren leggen na aanvaarding van hun ambt de volgende ambtseed of -belofte af:

  Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.
  Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
  Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.
  Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
  “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “Dat verklaar en beloof ik”

  Beste, de belofte cq verklaring welke u hier aanhaalt is die van een rechterlijke ambtenaar.
  Dit ter info.
  Dus naderhand met de achterlijke opmerking komen van bijvoorbeeld “ik doe maar gewoon mijn werk” of erger nog “wir haben es nicht gewusst” gaat niet op! Zij zijn verantwoordelijk voor alles wat ze doen en vooral voor al het buitenproportionele geweld welk ik dagelijks zie en wordt toegepast en welks NIET door de MSM wordt getoond!!!

  Bron o.a. wiki!!

  Gegroet beste,

  Gladiator
  ps kon me namelijk niet herinneren dat ik op nog meer onzin een belofte had afgelegd (ooit!!!!)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *