Rypke Zeilmaker; ZO mooi maakt stikstof ‘de’ natuur in onze ecodictatuur

Rypke Zeilmaker; ZO mooi maakt stikstof ‘de’ natuur in onze ecodictatuur

Via interessantetijden.nl

Vandaag in de cursus Bullshitdetectie, behandelen we de vraag: neemt ‘biodiversiteit’ af door stikstof, zoals Staatsbosbeheer beweert? 

Het antwoord is NEE, afgelopen eeuw kwamen er 157 nieuwe plantensoorten BIJ. Dat blijkt uit de enige bron waarop ook de propaganda leunt van Staatsbosbeheer: alsof zou ‘de brandnetel toenemen’ en zo andere zieliger soortjes, de losers verdringen. Die bron is het proefschrift van Wil Tamis (2005). 

Er verdwenen 45 plantensoorten, voor zover bekend, zodat er een netto toename in plantensoorten was van 112. Bovendien nam de zandhagedis die Staatsbosbeheer er bij sleept juist niet af maar toonde een ‘sterke toename’ sinds 1990.

Zie ook de eerdere aflevering ‘Stikstof hartstikke goed voor ‘de’ natuur’ (12 september), die reeds 1200 maal is gedeeld, meer dan 10 duizend maal gelezen, en 4100 maal ge’liked’: vergeet dat ook hier niet te doen en steun onze noeste wetenschapsjournalistieke arbeid.

Zo mooi is stikstofrijke natuur
Een van de meest geslaagde Menselijke Natuur-foto’s uit de eigen collectie maakte uw Rechtse Hippie langs de Zwette- de 11-stedenvaart tussen Sneek en Leeuwarden- in het Middelzeelandschap. De Zwette is het restant van die oude zeearm. Daarlangs groeide een hele dijk vol stikstofminnende Dagkoekoeksbloemen, wit en paars in 1 grote kleurenexplosie, zoals nog nooit eerder vertoond.

Loopt lekker, de eerste stikstof-aflevering is al + 20 duizend maal gelezen en 5600 maal geliked, helpt het ware geluid verder groeien!

Een groot kronkelend lint door het ‘intensieve’ agrarische land, 1 zoemend bijen- en insectenparadijs. Dat was in 2015, een uitzonderlijk jaar, maar ook in 2018 kon je nog een bloeizame dijk langs de Zwette fotograferen. Dus, zoals reeds beschreven in cursus-aflevering (12 september) ‘Stikstof hartstikke goed voor ‘de’ natuur’: wie beweert dat ‘de’ natuur in heel Nederland in zijn geheel achteruit zou gaan door ‘stikstof’, die liegt.

Die bedoelt een specifieke minderheidsnatuur, en bedrijft alvast 1 van de 4 wetenschappelijke hoofdzonden: kersen plukken (fout 4 uit de cursus Bullshitdetectie) Je maakt een selectie van soorten, en claimt dat dit ‘de’ natuur is, de enige die er toe doet… (voor jouw belang dus, maar wat maakt jouw belang zo bijzonder?)

Natuurlijk pluk ik hier ook de kers, genaamd koekoeksbloem, dus door de natuur te tonen die van meer stikstof profiteert. Met de bijtjes die daar weer op af komen. En die natuur vind ik veel fleuriger, dan die trieste terreintjes van de overheid haar milieuclubs. Maar dan dus ter demonstratie: wie zonder zonde is, werpt de eerste steen.

Ik doe niets anders dan zij, maar dan zondereen claim op boerengrond te leggen.

Aflevering 2 loopt ook al aardig, zie HIER

‘Biodiversiteit’ is een eindeloos plooibaar begrip. Het is de globalistische vervanging sinds 1986 van het aloude woord ‘natuur’, dat mensen associeren met ‘soortenrijkdom’. Het is volstrekt arbitrair WELKE soort je nu wel, danwel niet beschermenswaard zou vinden, afhankelijk van belangen.

Daar is geen objectieve maatstaf voor, noch bestaat deugdelijk onderzoek (Cedar Creek, Jena) dat enige grond biedt voor de bewering dat ‘meer soorten’ gelijk aan ‘goed’ zou zijn. Het onderzoek dat wel bestaat, hanteert ‘primaire productie’ als maatstaf in relatie tot ‘meer soorten zijn goed’). Nou, dan is stikstof juist veel beter, want productie groeit enorm door bemesting.

Lies, Damn Lies, Concerncommunicatie
Het geval vandaag, is wat een lezeres van IT stuurde, van Staatsbosbeheer (zie hierboven). De afdeling ‘Concerncommunicatie’ (dat zijn mensen die zo professioneel mogelijk liegen)- van Staatsbosbeheer poogt nu met een goedkope PR-techniek  (negatieve gevoelsassociatie) U aan te wrijven dat stikstof ‘slecht’ is voor ‘de’ natuur.

Dat doen ze door een link te leggen tussen ‘brandnetels’ (waarmee veel mensen negatieve associatie hebben, die prikt, geeft jeuk) en ‘stikstof’.

Maar ook met de brandnetel is niets mis, in tegendeel: het is de waardplant van prachtige vlinders als de Atalanta, landkaartje en kleine vos. Zie hieronder maar, die verpoppende vlinder in de eigen achtertuin: we laten daarom de brandnetels expres staan..

Als een dor blaadje hangt de vlinderpop onder de brandnetel, hartstikke goed voor ‘de’ biodiversiteit dus, zo’n brandnetel

De nachtegaal, braamsluiper en andere zomerzangers broeden er in, veilig tegen rovers uit de zoogdierorde.

Dus, meer dan een goedkope PR-techniek is die link tussen ‘brandnetel‘ en ‘slechtuh stikstof‘ niet. Kijk maar eens in de voedselrijke rivierdelta langs de IJssel, de Duursche Waarden waar Staatsbosbeheer de eerste ‘Ruimte voor de Rivier’/Plan Ooievaar-gebiedjes kreeg op terreintjes van de oude steenfabriek met haar kleinwinputten.

Daar wemelt het van de brandnetels door de voedselrijke rivierklei, de wilgen spuiten in 10 jaar uit de grond tot regenwoud-proporties, tjokvol ‘tjoek tjoek psseer pseer‘ zingende nachtegalen.

Hoe wil je hier nu bepalen, hoe een onbekendehoeveelheid ‘extra’ stikstofdepositie (want de metingen zijn zo onnauwkeurig, dat ze statistisch betekenisloos zijn, onzekerheidsmarges 30-70%) dan meerbrandnetels zou doen groeien, dan zonder die onbekende hoeveelheid stikstofdepositie? En dat dus bij reeds voedselrijke rivierklei?

  • Conclusie: dat kan helemaal niet, je kunt dat niet zeggen, tenzij je ‘bijzonder gemotiveerd’ bent… Hier zien we dus fout 1, het ijkpunt klopt niet. (nulmeting..)

Wilgenjungle met brandnetels: hoe meet je hier nu, of dankzij onbekende stikstofdepositie MEER brandnetels zouden groeien?…

1 bron is geen bron: Het proefschrift van Wil Tamis
Het idee dat ‘de brandnetel’ zo in opmars zou zijn door stikstof, komt uit slechts 1 schriftelijke bron: het proefschrift van Wil Tamis (2005) over de verschuivende plantensoortenrijkdom (dus niet verarming van soorten, maar wat ecologen ‘turnover‘ noemen) van afgelopen eeuw. En daar uit kun je even goed een claim halen, waarmee je een geheel tegengestelde boodschap haalt.

In werkelijkheid zijn er afgelopen eeuw 157 plantensoorten BIJ gekomen, terwijl er 45 verdwenen, dus de diversiteit in plantensoorten nam TOE… (nationaal, maar je kunt natuurlijk op regionale schaal wel verschraling zien, ook doordat Nederland werd volgebouwd om al die miljoenen allochtonen te huisvesten, en om de VNO-NCW haar groeidwang te bevredigen)

Dat verzin ik uiteraard niet zelf, dat erkennen de biologen uit Leiden en Nijmegen (bv Joop Schaminee) die daar als enigen nog enig feitelijk onderzoek naar deden (vegetatieopnames).

Wil Tamis is een pupil van Joop Schaminee, die op zijn beurt weer bij Victor Westhoff in de leer was. Victor Westhoff bepaalde het natuurbeeld van de natuurbeheerders van Nederland, als ecoloog bij Natuurmonumenten. Dus het idee dat die schrale terreintjes zo bijzonder zouden zijn, de blauwgraslandjes enz, dat komt van Victor Westhoff en zijn kloeke reeks ‘De Vegetatie van Nederland’.

Weten zonder meten = Natuurmonumenten & Ministerie LNV
Meer dan de noeste verzamelarbeid van Tamis hebben ze niet, en mocht ik hier ongelijk hebben: Graag!! Toon het mij! Met Wil Tamis en Joop Schaminee is overigens niets mis, dat zijn/waren datagedreven biologen. Waar uw Rechtse Hippie echter een broertje dood aan heeft: dat zijn die zwetskousen die de belangen van het Ministerie van LNV dienen, volgens het credo ‘weten zonder meten’…

In werkelijkheid is er in natuurland vooral veel bluf en weinig op echt wetenschappelijk niveau verzamelde data. Met name Natuurmonumenten doet vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek, die betaalt dat nooit zelf. Zodat er op Schiermonnikoog wel 10 jaar geen vegetatieopname was gedaan.

De meeste moderne natuurclubs doen aan ‘weten zonder meten’: ze weten al dat ze uit zijn op met publiek geld gekochte grond en subsidie. En daar verzinnen ze dan een campagne bij, bij Natuurmonumenten vertrouwen ze er op dat een lobby- en marketingbudget van 30 miljoen euro en ongeveer 80 FTE ‘communicatie’-personeel afdoende is voor ‘de’ natuur.

De Zandhagedis vertoont juist een ‘sterke toename’
Verder zien we bij Staatsbosbeheer nog een bewering, ‘de zandhagedis’ zou afnemen, en wel door vergrassing door stikstof…. Maar hier had ‘concerncommunicatie’ toch echt even de communicatiestrategie beter moeten afstemmen met onze leugenachtige en corrupte overheid.

Want volgens de ‘metingen’ uit haar Netwerk Ecologische Monitoring voor ‘Fauna van de heide’, die ze gebruiken voor Compendium voor de Leefomgeving vertoont juist die zandhagedis een ‘sterke toename’, in de grafiek die we reeds behandelden uit de Cursus Bullshitdetectie over Heidefauna. Zie hierboven maar, uit het exel-bestand, dat bij de grafiek hoort. De zandhagedis neemt juist in aantal toe

Toetsing kinderen op loyaliteit aan De Staat en politieke correctheid
Tot slot: moet je ook kijken wat voor onzin de CED Groep je Groep 5 Kinderen leert over ‘stikstof’ met de HIER al beschrevenNieuwswaarde-lesmethode. Zodat ze het verhaal van de overheid als ‘waar’ leren aan te nemen. In plaats van dat ze getoetst worden op neutrale biologische kennis.

Dus zo worden kindjes op politieke correctheid getoetst wanneer ze de vraag krijgen ‘Wat moet er in het nieuwe plan van de regering staan’…(wat D66 wil…)Groep 5 kinderen getoetst op loyaliteit aan De Staat en haar ecodictatuur. Kindjes krijgen sturende vragen als ‘waarom is stikstof een groot probleem’ en er zou ‘goede’ en ‘slechte stikstof’ bestaan. Ammoniak krijgen kindjes opgediend als ‘iets dat er eerst niet was’, dus als iets dat er ‘niet hoort te zijn’. De Naturalistische drogreden (‘mens is slecht, natuur is moreel goed’) opgediend als biologisch feit.

Terwijl meststoffen onmisbaar zijn voor de bevordering van gewasgroei. Hoe kun je anders miljarden mensen op aarde voeden? Nou ja, en dan zijn er een handvol zeiksoortjes van Natuurmonumenten, die ’t wat minder doen. Tel uw zegeningen…

Ze beweren zelfs dat ammoniak (NH3) een ‘zuur’ is, terwijl ammoniak basisch is. Waarschijnlijk weet de samensteller van de lesmethode (‘onderwijskundigen’ van de CED Groep) niet eens wat dat is, ‘basisch’. Ook gaan er helemaal geen planten dood door stikstof, dat is totale bullshit. Maar de kinderen moeten invullen dat dit WEL zo is, want anders krijgen ze straf.

En zo treurig is dus de tegenwoordige staat van onderwijs. We lieten al zien dat het basisonderwijs vol Groen Linkse en ideologische propaganda zit, lesmethode Natuniek werd geschreven door de educatiemedewerker van Natuurmonumenten, Bart de Koning.

Wanneer U als 2-verdieners 80% van de opvoeding aan wildvreemden uitbesteedt, dan zou ik toch maar eens een begin maken met opletten, wat die kindjes wordt aangewreven… Tenzij de nieuwe keuken en grotere serre belangrijker is natuurlijk.

  • Juf: Dus ‘waarom is stikstof juist in Nederland zo’n groot probleem’? 
  • Vroegwijze Groep 5-leerling: ‘Dat is omdat wij een leugenachtige en corrupte overheid hebben juf, waar het RIVM fraudeert met meetstations juf en het programmeer-logboek uit stikstofmodel Aerius sloopt Juf zodat onafhankelijke controle onmogelijk is juf, en omdat wij een veel strengere stikstofnorm hanteren dan Duitsland, omdat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met publiek geld aan gratis boerengrond willen komen juf. In werkelijkheid nam het aantal plantensoorten sterk toe afgelopen eeuw juf.’

PETS…..METEEN IN DE HOEK, DE OVERHEID EN HAAR ONFEILBARE MILIEUBEWEGING HEBBEN ALTIJD GELIJK< ZEG MIJ NA< DE OVERHEID IS WAARHEID, GROEN LINKS IS ONZE PARTIJ!!.

Dus dan komt je dochtertje thuis een liedje zingend ‘Plastic in zee, nee, anders gaan de dieren dood!’ Stem Groen Links!

Nederland krijgt alle kenmerken van een dwangdictatuur, zoals die zich tijdens de nazi-periode ontvouwde, inclusief de rekrutering van je kind. Nu zijn dus de Klimazi’s aan de macht. Iedere dictatuur leunt op leugens en dwang. En ‘waarheid’ is dan wat De Partij vraagt.

Zo ook deze ecodictatuur met haar systeemknechten van de Linkse Media (NPO, RTL, NDC Mediagroep enz), die dat waarheidscriterium perfectioneerden: ‘waar’ is wat wij sociale autoriteit toekennen. Korter gezegd: ‘macht = waar’ bij de Nederlandse Leugenpers. Might is Right.  Dat is ook het credo van het satanisme en sociaal darwinisme, en Nietzsche zijn Ubermensch. Al zijn de meeste journalisten niet ‘slecht’ maar gewoon domme ezels.

Natuurmonumenten gooit 30 miljoen euro per jaar over de balk aan media-beinvloeding en politieke lobby. En zo kun je dan bij de systeemknechten van RTL Fakenews leren dat stikstof ‘gevaarlijk’ is voor mensen. 

Conclusie; zeg vandaag nog Natuurmonumenten op
Wat de Nederlandse Leugenpers betreft, je zet de tv uit en zegt de krant op: probleem opgelost. Wat te doen met de rest? Zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer bestaat uit een verzameling overgesubsidieerde & pathologische leugenaars, die nuchter gezien een goed pak slaag verdienen.

Staatsbosbeheer (met Wiebe Draijer van de Rabobank in de RvT) kun je niet opzeggen, dat is een overheidsclub, het “Beste Overheidsbedrijf 2018 (….) …Hoe slecht is het slechtste overheidsbedrijf dan wel? Maar het met 50 miljoen euro subsidie per jaar volgepompte Natuurmonumenten kun je wel opzeggen. Dus bel vandaag nog 035 6559911.Het is dan bijna alsof je de overheid opzegt.

De overheid opzeggen kan helaas niet, want dan staan die overbewapendeborderlinecowboys van De Staat in hun gele zeiljacks met hipsterbaardjes en oorbelletjes bij je op de stoep.

Heb je pech, dan nemen ze ook zo’n triggerhappy borderline-vrouwtje mee dat zichzelf wil profileren, en gaan je knieschijven er aan met de kogel uit haar Glock zonder veiligheidspal. Als christen-anarchist krijg je maar een gevoel van onveiligheid, wanneer je die gele Gaylords met hun handboeien ziet.

Maar de Blauwe Subsidiedief Natuurmonumenten vaarwel zeggen komt er gevoelsmatig wel heel dicht bij: “Dag leugenachtige corrupte overheid’.. Uw Rechtse Hippie ging daar in 2010 al in voor, na deze club jarenlang vol overtuiging te steunen, die nu het erfgoed van Jac P. Thijsse zo vulgair door het toilet spoelt.

Alleen maar voor dat stomme rotgeld .Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *